STATUT STOWARZYSZENIA
„LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE LSFR”

 

 

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie „Lubelskie Stowarzyszenie Rowerowe LSFR”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.


§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.


§ 4.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 5.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W sytuacjach wyjątkowych zakres działalności może zostać przeniesiony poza teren kraju.


§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

 

§ 7.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, legitymacji, odznak i znaczków organizacyjnych, których wzory i sposoby prezentacji ustala Zarząd.

 

Rozdział II CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 8.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psycho-fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wśród dzieci, młodzieży oraz innych osób z terenu województwa lubelskiego.


§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku.

2. Propagowanie kultury fizycznej, turystyki rowerowej i korzystania z roweru jako środka transportu.

3. Promocję miasta Lublin oraz Lubelszczyzny na imprezach kolarskich oraz poza nimi.

4. Prowadzenie czynnej działalności na rzecz rozwoju kolarstwa w Lublinie.

5. Działania na rzecz integracji środowiska rowerowego w regionie lubelskim.

6. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami.

7. Wspieranie i promocję młodych talentów sportowych.

8. Organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych oraz zawodów rowerowych.

9. Działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras, dróg i szlaków rowerowych oraz działania na rzecz rozbudowy infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki oraz użytkowaniu roweru.

10. Propagowanie informacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

11. Prowadzenie witryny internetowej: www.lsfr.pl , będącej głównym medium stowarzyszenia i niestowarzyszonych rowerzystów.


§ 10.

Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


1. członków zwyczajnych.

  2. członków wspierających.

3. członków honorowych.

 

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


§ 13.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 14.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.


§ 15.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację minimum dwóch członków zwyczajnych.


§ 16.

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§ 17.

a) Członek zwyczajny ma prawo:


1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

b) Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Dbania o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego.

5. Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

§ 18.

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.


§ 19.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Tytuł członka honorowego zostaje nadany przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 20.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie do Stowarzyszenia.

b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, przez członka wspierającego.

c) Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres co najmniej 2 lat.

d) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 21.

Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zebraniem”.

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem”.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania, odbywającego się w drugim terminie, zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 23.

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

a) Zwyczajne.
b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejs